Thông báo - Báo cáo - Thư mời
46/TM-UBND  (30/05/2019 )
Tham dự Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 
Tài liệu đính kèm:
Một số văn bản khác