Văn Bản Dự Thảo
Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 
Ngày bắt đầu:
02/03/2022  
Ngày kết thúc:
01/04/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025

 
Nội dung:

​- Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Dự thảo Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện công tác giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2021.
- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách chuẩn  nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025.

 
Danh sách Góp ý