Văn Bản Dự Thảo
Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/11/2018  
Ngày kết thúc:
19/12/2018  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp  trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp theo Nghị Quyết 60/2011/NQ-HĐND và Quyết định 65/2011/QĐ-UBND;

- Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh;

- Tờ trình Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết 60/2011/NQ-HĐND8 ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​;

- Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết 60/2011/NQ-HĐND8 ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý