There are no items to show in this view of the "Chủ Đề" list.
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Chủ Đề" list.

<script>
function ChangeDiscussionMessage()
{

  var a = document.getElementsByTagName("TD")
  for (var i=0;i<a.length;i++)
  {
    if (a[i].className=="ms-vb")
    {
      if (a[i].innerText.indexOf("There are no items to show in this view")>-1)
      {
         a[i].innerHTML = "Chưa có chủ đề.";
      }
    }
  }
}

_spBodyOnLoadFunctionNames.push("ChangeDiscussionMessage")

</script>

  
  
  
Giao lưu hỏi đáp lĩnh vực đất đai [Giả định]3/8/2018 3:00 PM3/9/2018 3:00 AM
Thông tin Khách mời
Ông Phạm Văn [Giả định]

Sở TNMT

 
Số lượng câu hỏi tiếp nhận:
5