Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Quyết định14/02/2023  15/03/2023  
Dự thảo Quyết định về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định09/02/2023  10/03/2023  
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/02/2023  09/03/2023  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/02/2023  08/03/2023  
Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/01/2023  05/02/2023  
Quyết định quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/12/2022  19/01/2023  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương Quyết định21/11/2022  20/12/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định03/11/2022  02/12/2022  
Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/10/2022  22/11/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Quyết định17/10/2022  16/11/2022  
Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/10/2022  16/11/2022  
Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Bình Dương quản lý  Quyết định30/09/2022  29/10/2022  
Phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2022  27/10/2022  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bình Dương Quyết định19/09/2022  18/10/2022  
Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2022  11/10/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương Quyết định09/09/2022  08/10/2022  
Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/08/2022  17/09/2022  
Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/06/2022  29/07/2022  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định28/06/2022  09/07/2022  
Ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/06/2022  20/07/2022  
Ban hành Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Dương. Quyết định17/06/2022  17/07/2022  
Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/06/2022  05/07/2022  
Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Quyết định26/05/2022  25/06/2022  
Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/05/2022  23/06/2022  
Sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quyết định23/05/2022  22/06/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Quyết định19/05/2022  18/06/2022  
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định13/05/2022  12/06/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Quyết định11/05/2022  10/06/2022  
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Quyết định06/05/2022  05/06/2022  
Ban hành đơn giá đo thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định27/04/2022  26/05/2022