Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương Quyết định25/04/2022  24/05/2022  
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quyết định19/04/2022  18/05/2022  
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/04/2022  13/05/2022  
Ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh Quyết định12/04/2022  11/05/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ​ Quyết định08/04/2022  07/05/2022  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Quyết định18/03/2022  17/04/2022  
Phân cấp một số nội dung của Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quyết định07/02/2022  07/03/2022  
Ban hành Quy định hành lang an toàn đường bộ đối với các đoạn đã và đang đầu tư xây dựng thuộc tuyến đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định26/01/2022  25/02/2022  
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/12/2021  30/01/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Quyết định30/12/2021  30/01/2022  
Phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Bình Dương Quyết định20/12/2021  20/01/2022  
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định14/12/2021  20/12/2021  
Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương Quyết định13/12/2021  12/01/2022  
Sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định22/11/2021  22/12/2021  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/11/2021  21/12/2021  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/10/2021  19/11/2021  
Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương Quyết định20/10/2021  19/11/2021  
Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/10/2021  18/11/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Quyết định18/10/2021  17/11/2021  
Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/10/2021  12/11/2021  
Phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/09/2021  24/10/2021  
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/09/2021  28/09/2021  
Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định20/09/2021  20/10/2021  
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định08/09/2021  30/09/2021  
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ Quyết định16/08/2021  26/08/2021  
Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/08/2021  20/09/2021  
Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/08/2021  04/09/2021  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định03/08/2021  02/09/2021  
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/07/2021  22/08/2021  
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/06/2021  23/07/2021