Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quyết định ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quyết định28/08/2023  26/09/2023  
Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quyết định26/07/2023  25/08/2023  
Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/06/2023  12/07/2023  
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/06/2023  06/07/2023  
Tờ trình và Quyết định “Quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của sở, ban, ngành và UBND cấp dưới” Quyết định01/06/2023  30/06/2023  
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/05/2023  17/06/2023  
Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/05/2023  08/06/2023  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định18/04/2023  17/05/2023  
Dự thảo Quyết định về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định14/04/2023  13/05/2023  
Quyết định ban hành quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Quyết định10/04/2023  09/05/2023  
Dự thảo Tờ trình, Thuyết minh và Quyết định đơn giá đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Quyết định05/04/2023  04/05/2023  
Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Quyết định14/02/2023  15/03/2023  
Dự thảo Quyết định về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định09/02/2023  10/03/2023  
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/02/2023  09/03/2023  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/02/2023  08/03/2023  
Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/01/2023  05/02/2023  
Quyết định quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/12/2022  19/01/2023  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương Quyết định21/11/2022  20/12/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định03/11/2022  02/12/2022  
Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/10/2022  22/11/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Quyết định17/10/2022  16/11/2022  
Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/10/2022  16/11/2022  
Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Bình Dương quản lý  Quyết định30/09/2022  29/10/2022  
Phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2022  27/10/2022  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bình Dương Quyết định19/09/2022  18/10/2022  
Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2022  11/10/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương Quyết định09/09/2022  08/10/2022  
Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/08/2022  17/09/2022  
Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/06/2022  29/07/2022  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định28/06/2022  09/07/2022