Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/08/2023  13/09/2023  
Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết31/07/2023  30/08/2023  
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh“Quy định một số chế độ hỗ trợ để áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Nghị quyết15/06/2023  14/07/2023  
Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/06/2023  13/07/2023  
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/06/2023  13/07/2023  
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/06/2023  13/07/2023  
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết07/06/2023  08/07/2023  
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/06/2023  01/07/2023  
Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Nghị quyết01/06/2023  30/06/2023  
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025  Nghị quyết26/05/2023  25/06/2023  
Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết26/05/2023  25/06/2023  
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/04/2023  26/05/2023  
Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết25/04/2023  24/05/2023  
Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết24/04/2023  23/05/2023  
Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/04/2023  20/05/2023  
Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương”  Nghị quyết24/03/2023  23/04/2023  
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Dương Nghị quyết22/03/2023  20/04/2023  
Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố Nghị quyết16/03/2023  14/04/2023  
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết06/03/2023  04/04/2023  
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/02/2023  25/03/2023  
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc và kinh phí tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/02/2023  11/03/2023  
Dự thảo các nội dung quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nghị quyết17/01/2023  08/02/2023  
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi cho công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình  Nghị quyết04/01/2023  02/02/2023  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bình Dương Nghị quyết09/11/2022  08/12/2022  
Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực tỉnh Nghị quyết02/11/2022  01/12/2022  
Hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết02/11/2022  01/12/2022  
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết26/10/2022  24/11/2022  
Bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết19/10/2022  19/11/2022  
Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết19/10/2022  17/11/2022  
Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết17/10/2022  16/11/2022