Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết, Quyết định về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh 
Danh sách Góp ý