Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025  
Ngày bắt đầu:
26/05/2023  
Ngày kết thúc:
25/06/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

 
Nội dung:

​Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ​

 
Danh sách Góp ý