Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Tờ trình, Thuyết minh và Quyết định đơn giá đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn 
Ngày bắt đầu:
05/04/2023  
Ngày kết thúc:
04/05/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Tờ trình, Thuyết minh và Quyết định đơn giá đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Tờ trình, Thuyết minh và Quyết định đơn giá đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý