Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo các nội dung quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
Ngày bắt đầu:
17/01/2023  
Ngày kết thúc:
08/02/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Dự thảo các nội dung quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 
Nội dung:

​Dự thảo các nội dung quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức​

 
Danh sách Góp ý