Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
21/11/2022  
Ngày kết thúc:
20/12/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý