Văn Bản Dự Thảo
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
09/11/2022  
Ngày kết thúc:
08/12/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND  ngày 31 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND  ngày 31 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý