Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
09/09/2022  
Ngày kết thúc:
08/10/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý