Văn Bản Dự Thảo
Điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dâ 
Ngày bắt đầu:
08/06/2022  
Ngày kết thúc:
07/07/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Tờ trình xây dựng Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

(đính kèm file báo cáo và đánh giá)

 
Danh sách Góp ý