Văn Bản Dự Thảo
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 
Ngày bắt đầu:
10/05/2022  
Ngày kết thúc:
09/06/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

 tỉnh Bình Dương đến năm 2030

 
Nội dung:

​Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
 tỉnh Bình Dương đến năm 2030

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý