Văn Bản Dự Thảo
Chế độ, chính sách đối với 02 Đại đội Dân quân thường trực tỉnh  
Ngày bắt đầu:
26/04/2022  
Ngày kết thúc:
25/05/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Tờ trình Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng Nghị quyết  về chế độ, chính sách đối với 02 Đại đội Dân quân thường trực tỉnh (Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với Đại đ

 
Nội dung:


Tờ trình Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng Nghị quyết  về chế độ, chính sách đối với 02 Đại đội Dân quân thường trực tỉnh (Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với Đại đ

 
Danh sách Góp ý