Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
12/11/2021  
Ngày kết thúc:
11/12/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
 
Nội dung:

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
 
Danh sách Góp ý