Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
18/10/2021  
Ngày kết thúc:
17/11/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý