Văn Bản Dự Thảo
Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/10/2021  
Ngày kết thúc:
08/11/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên  bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
Danh sách Góp ý