Văn Bản Dự Thảo
Quy định chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025 
Ngày bắt đầu:
10/08/2021  
Ngày kết thúc:
10/09/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025

 
Nội dung:

Đề cương Nghi quyết Quy định chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025;
Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèotrên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025;
Báo cáo Đánh giá kết quả thực chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;
Tờ trình.

 
Danh sách Góp ý