Văn Bản Dự Thảo
Chế độ chính sách của lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
27/04/2021  
Ngày kết thúc:
27/05/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chế độ chính sách của lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Báo cáo kết quả thực hiện về chế độ chính sách của lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đối với lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý