Văn Bản Dự Thảo
Hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng và hình thức đặt hàng đào tạo 
Ngày bắt đầu:
14/04/2021  
Ngày kết thúc:
14/05/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng và hình thức đặt hàng đào tạo

 
Nội dung:

​Tờ trình: xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 08/08/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng;

Nghị quyết: Hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng và hình thức đặt hàng đào tạo.

 
Danh sách Góp ý