Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
31/07/2020  
Ngày kết thúc:
30/08/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương;

- Đánh giá tác động của chính sách quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương;

-  Tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý