Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
31/07/2020  
Ngày kết thúc:
30/08/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Báo cáo tổng kết việc thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Đánh giá tác động của chính sách quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý