Văn Bản Dự Thảo
Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
30/07/2020  
Ngày kết thúc:
29/08/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Bình Dương

 
Nội dung:

- Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện (giai đoạn 2008 – 2019) và đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Bình Dương;

 
Danh sách Góp ý