Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
20/07/2020  
Ngày kết thúc:
19/08/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​​Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND quy định chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số-KHHG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Báo cáo Đánh giá tác động của chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng đối với công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Báo cáo Kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2025;

Nghị Quyết Quy định chế độ hỗ trợ, chính sách khen thưởng công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý