Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/05/2020  
Ngày kết thúc:
05/06/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý