Văn Bản Dự Thảo
Chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
04/10/2019  
Ngày kết thúc:
03/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​BÁO CÁO: Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh đối với Đội  Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

BÁO CÁO: Đánh giá tác động về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động
đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

TỜ TRÌNH: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

TỜ TRÌNH: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý