Văn Bản Dự Thảo
Số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách 
Ngày bắt đầu:
11/10/2019  
Ngày kết thúc:
10/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý