Văn Bản Dự Thảo
Chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
01/08/2019  
Ngày kết thúc:
30/08/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

- TỜ TRÌNH: Xin chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- ​BÁO CÁO: Đánh giá tác động Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; kinh phí hoạt động của ấp, khu phố và mức trợ cấp thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- BÁO CÁO: Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn; hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT: Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
Danh sách Góp ý