phòng
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10 /2020 và bãi bỏ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương và Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.