hỗ trợ
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND quy định các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

 
 

TTĐT - Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021​ được UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh.