viên chức
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương.