tỉnh Bình Dương
 

TTĐT - ​Sở Giao thông vận tả​i tỉnh Bình Dương thông báo công ​​tác tổ chức vận tải hành kh​ách trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ ngày 29/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.​

 
 
TTĐT – Ngày 21/12/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.