bảo vệ
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019 và thay thế Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ​ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2019.​