UBND tỉnh
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tạm hoãn công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh.​