Covid-19
 

TTĐT - ​​Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 4) cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.