Văn bản Quy phạm Pháp luật
16/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
16/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/05/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/06/2023 
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: