Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2023/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
04/2023/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/02/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2023 
Trích yếu:

Ban hành Q​​uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: