Văn bản Quy phạm Pháp luật
15/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
15/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/09/2021 
Trích yếu:

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: