Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
07/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/07/2021 
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ​​và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: