Văn bản Quy phạm Pháp luật
29/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
29/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2021 
Trích yếu:

Ban hành Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: