Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
02/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/02/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/02/2020 
Trích yếu:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ​của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: