Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
01/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/01/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/01/2017 
Trích yếu:

​Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: