Văn bản Chỉ đạo điều hành
5945/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
5945/KH-UBND 
Ban hành:
16/11/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/11/2023 
Trích yếu:

​Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: