Văn bản Chỉ đạo điều hành
5189/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
5189/UBND-KT 
Ban hành:
13/10/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
13/10/2021 
Trích yếu:

​Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9652/VPCP-KTTH ngày 18/11/2020 của Văn phòng Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: