Văn bản Chỉ đạo điều hành
4442/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4442/UBND-VX 
Ban hành:
05/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Tầm Dương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/09/2021 
Trích yếu:

Thực hiện ​chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 202-TB/TU ngày 04/9/2021 ​