Văn bản Chỉ đạo điều hành
1338/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1338/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/05/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/05/2020 
Trích yếu:

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ và Chương trình số 129-CTr/TU ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: