BÁO CÁO SỐ LƯỢNG TIN THEO TÁC GIẢ
STT Tác giả Loại bài viết Số lượng Số tiền Tổng tiền