Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuât, công tác; quan tâm khen thưởng ở cơ sở, tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. 

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phát động, phong trào thi đua, thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, năm 2017, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X896-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệpChuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và 02 (hai) chỉ tiêu biên chế làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời, chuyển các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập gồm: Trung cấp Kinh tế, Trung cấp Nông lâm nghiệp, Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa, Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo từ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các trường sử dụng con dấu mới kể từ tháng 3/2017.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quyết định này.

3/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Quyết định, chuyển chức năng, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội231-chuyen-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-nghe-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.30
121000
72,600
Rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lýRà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 870/UBND-VX về việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động tự quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát dữ liệu sổ BHXH của người lao động trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/12/2017, phấn đấu đạt trên 80% tổng số sổ BHXH phải rà soát; thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định; tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong toàn tỉnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát và bàn giao sổ BHXH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo đúng quy định. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp cần thiết phải xác minh làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan BHXH rà soát hồ sơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu, xác minh đối với các trường hợp chưa đủ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Hướng dẫn người lao động thực hiện việc kiểm tra quá trình tham gia BHXH đã được ghi trên sổ BHXH của mình, cung cấp tài liệu cho cơ quan BHXH để rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thực hiện bàn giao sổ BHXH cho từng người lao động theo đúng quy định.

3/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, rà soát, bàn giao, sổ bảo hiểm xã hội, cho người lao động tự quản lý277-ra-soat-va-ban-giao-so-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-tu-quan-lThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của sở, ngành và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đề xuất qui trình và nội dung dữ liệu nhận qua mạng cho phù hợp với thực tế.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ, giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia201-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-2017-nq-cp-ngay-06-02-2017-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm khắc phục và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thời gian lao động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện CLP trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; CLP trong mua sắm tài sản nhà nước; phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước…

Căn cứ Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo đó, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và đề ra những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đề ra. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước.

Giao Sở Tài chính theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình này, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020 13-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; hướng tới mục tiêu giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng 103-107 năm 2020.

Các giải pháp và hoạt động cụ thể gồm: Nâng cao nhận thức về giới và giới tính khi sinh thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin về giới và giới tính khi sinh cho các ngành, đoàn thể; tuyên truyền về giới và giới tính khi sinh ở cấp xã; tư vấn trực tiếp cho nam/nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực thi pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh như rà soát các quy định, chính sách của địa phương liên quan đến giới và giới tính khi sinh; in ấn và phát hành tài liệu; tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế có thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển sản xuất.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan đến sức khoẻ sinh sản và Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

3/17/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Đề án, kiểm soát, mất cân bằng giới tính khi sinh, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020197-kiem-soat-mat-can-bang-gioi-tinh-khi-sinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Bình Dương; góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn của tỉnh.

Về nội dung thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, đóng góp về vật chất, chú trọng phát huy nội lực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới; lắng nghe, tập họp ý kiến nhân dân, tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từng cấp, từng ngành phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, lồng ghép và gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Năm 2018, các huyện, thị xã, các ngành liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong Phong trào thi đua. Đến năm 2020, tiến hành tổng kết và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

3/10/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua, toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020842-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-toan-tinh-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộTriển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 636/UBND-NC triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 378/CĐ-TTg ngày 27/02/2017 về việc khắc phục hậu quả vụ cháy ngày 26/02/2017 tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017; đồng thời để kiềm chế các vụ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng con người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về an toàn PCCC-CNCH.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC-CNCH, các điều kiện an toàn PCCC và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, CNCH đối với hộ gia đình, khu dân cư, trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh sản xuất, chợ, trung tâm thương mại, trường học, cơ sở tập trung đông người, nhà dạng ống….

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cơ sở tại địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác PCCC. Rà soát toàn bộ khu dân cư, khu phố thương mại, các nhà chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ, rừng phòng hộ, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh xác định công tác PCCC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; chỉ đạo tăng cường việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC; duy trì và bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trong cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu hộ gia đình cần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về PCCC, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình chấp hành thực hiện; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn PCCC như: Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC, tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về PCCC, có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình.


Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC. Ảnh: Duy Chí

Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy ngày 26/02/2017; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, chú trọng diễn tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng; phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC-CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án khác nhằm thu hẹp bán kính hoạt động của đội PCCC, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, triển khai, giải pháp cấp bách, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ218-trien-khai-cac-giai-phap-cap-bach-ve-an-toan-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-hThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017

TTĐT - Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2017 đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH về việc báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch quý I và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2017.

Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao một số đơn vị làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2017; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ Email sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, báo cáo, công tác quý I, nhiệm vụ quý II, năm 2017925-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình DươngTổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng gắn với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2017. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 8-23/4/2017.

Các hoạt động cụ thể gồm: Tổ chức triển lãm, trưng bày sách hưởng ứng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 từ ngày 8-12/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21/4 vào ngày 18/4/2017; tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 17/4 đến 22/4/2017; tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam từ 8-23/4/2017; tổ chức Ngày hội đọc sách trong hệ thống trường học trong tháng 4/2017; tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống thư viện.  

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgày Sách Việt Nam, tổ chức ngày sách, kế hoạch, trưng bày, triển lãm, họp mặt155-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm; các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các Đài Truyền thanh cấp huyện, tạp chí, tập san chuyên ngành). Bên cạnh đó, củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đồng thời, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin hành chính công, website/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các tài liệu, tờ gấp, tập huấn, bồi dưỡng, đưa vào nội dung thi tuyển công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tuyên truyền, cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn, tỉnh Bình Dương963-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; đưa công tác (PBGDPL) hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền, xây dựng các mô hình mới trong công tác PBGDPL; thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân (trong và ngoài nước) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017; tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xã hội hóa hoạt động PBGDPL; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; kiểm tra công tác PBGDPL…

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thường xuyên tăng cường và phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức pháp chế/cán bộ pháp chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời ban hành trong quý I năm 2017 để triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương136-ke-hoach-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Thủ Dầu Một từ loại II lên loại I vào năm 2017; đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I và nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn 2018-2020. Qua đó đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Chương trình xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị, bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 05 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (05 năm và hàng năm) phù hợp với các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 05 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển trên địa bàn Thủ Dầu Một. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Chương trình cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND TP.Thủ Dầu Một. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu thường trực cho UBND tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình của TP.Thủ Dầu Một hàng năm. UBND TP.Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho Sở Xây dựng và UBND tỉnh hàng năm; điều chỉnh, sơ kết, tổng kết Chương trình hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch được duyệt.

3/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, chương trình, phát triển đô thị, thành phố Thủ Dầu Một, giai đoạn 2016-2020, đô thị loại I565-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-thu-dau-mot-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Rà soát chính sách, chế độ chi của địa phươngRà soát chính sách, chế độ chi của địa phương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 366/UBND-KHTH  về việc rà soát chính sách, chế độ chi của địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiến hành rà soát các chính sách, chế độ do sở, ngành mình tham mưu UBND tỉnh ban hành gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan thực hiện thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chi ngân sách cho các chính sách, chế độ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thời hạn hoàn thành công tác rà soát và gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/03/2017. Sau thời hạn trên, sở, ngành nào thực hiện không tốt hoặc chậm trễ trong công tác rà soát, giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạm đình chỉ cấp phát dự toán kinh phí cho đến khi đơn vị hoàn thành xong công tác rà soát.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, rà soát, chính sách, chế độ chi115-ra-soat-chinh-sach-che-do-chi-cua-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
   TTĐT - Ngày 13-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2723/KH-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
  
Theo đó, trong ngày 01/9/2015, tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào 06 giờ 30; họp mặt kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 vào 09 giờ 00 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.
    
Từ ngày 15/8 đến ngày 03/9/2015, thực hiện hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (trang trí cờ Đảng, cờ Nước, băng rôn,…) tại khu vực nội ô thành phố Thủ Dầu Một, trung tâm thành phố mới Bình Dương và Trung tâm hành chính các huyện, thị xã, thành phố.
    
Từ 01/8 đến 30/9/2015, tổ chức triển lãm hình ảnh, sách báo, hiện vật có liên quan đến cuộc nổi dậy giành chính quyền tháng 8/1945, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa… tại Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Thư viện tỉnh. 
        
Trong tháng 8 và tháng 9/2015, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội thi giọng hát hay “Giai điệu tổ quốc”, Liên hoan Lân Sư Rồng; Giải vô địch cờ tướng, vô địch kéo co - đẩy gậy…
    
Hoàn thành và đưa sử dụng dự án “Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744” chào mừng Quốc khánh 02/9.
       
  
Tổ chức triển lãm hình ảnh, sách báo, hiện vật… tại Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Thư viện tỉnh
   
Về phân công thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo đài tuyên truyền và đưa tin về lễ kỷ niệm.
  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình lễ kỷ niệm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn ỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
     
Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, điều phối giao thông, phòng chống cháy nổ. Điện lực Bình Dương đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm.
    
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện phim tư liệu về việc giành chính quyền của quân và dân tỉnh Thủ Dầu Một trong Cách mạng tháng Tám, đưa tin và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.
      
Phương Chi
8/18/2015 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2032-To-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-Cach-mang-thang-Tam-va-Quoc-khanh-029Thông tin chỉ đạo, điều hành
Sôi nổi các hoạt động VHVN mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009Sôi nổi các hoạt động VHVN mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
Trong không khí hân hoan mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 khắp nơi trong tỉnh tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động VHVN phục vụ các tầng lớp nhân dân.
Báo Bình Dương số Tất niên xin giới thiệu một vài chương trình vui tươi, bổ ích tại các điểm vui chơi ở thị xã và các huyện trong tỉnh để bạn đọc lựa chọn cho mình có được những phút giây thư giãn cùng người thân trong những ngày du xuân, đón tết dân tộc:
Sân vận động tỉnh: Đêm 30 tết UBND tỉnh tổ chức lễ hội đón giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu năm 2009 với các nghi thức truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc cầu cho quốc thái dân an cùng các chương trình văn nghệ do dàn Quân nhạc Quân đoàn 4, Đoàn Văn công tỉnh và các ca sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM biểu diễn. Bắn pháo hoa sau lễ đón giao thừa. Hàng đêm từ mùng 1 đến mùng 3 tết sẽ tổ chức chương trình văn nghệ do Công ty Ngôi Sao Mới TP.HCM thực hiện phục vụ miễn phí cho nhân dân.
Trung tâm VHTT tỉnh: Từ ngày 26-12 đến 6-1 âm lịch sẽ tổ chức Hội hoa xuân Kỷ Sửu 2009, thu hút khoảng 1.000 - 1.500 hiện vật gồm có kiểng cổ, bonsai, hoa các loại... của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong 3 ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 tết), hàng đêm sẽ có chương trình văn nghệ do các đội nhóm của trung tâm và TP.HCM tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân. Liên hoan lân sư rồng ngày mùng 5 tết. Đội TTLĐ tổ chức 10 buổi biểu diễn trên địa bàn các huyện, thị.
Thư viện: Từ ngày 16-1 đến ngày 10-2-2009 tổ chức Hội báo Xuân 2009. Toàn cảnh khu trưng bày giới thiệu trên 430 ấn phẩm xuân các báo địa phương và của các tỉnh, thành trên cả nước. Trưng bày 250 bản sách chuyên đề, tài liệu điện tử, đĩa CD - Rom, băng video chủ đề Xuân và khai trương Phòng đọc sách địa chí về Bình Dương với hơn 1.000 bản sách và 10.000 tài liệu.
Đoàn Văn công tỉnh: Từ 17 đến 22-1 (tức 22-12 đến 27-12 âm lịch) tổ chức 9 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ tại KCN Sóng Thần, KCN Bình Đường, Cụm công nghiệp Thuận Giao - An Phú, Công ty Shyang Hung Cheng, Công ty Thép Pomina và huyện Dĩ An. Công nhân tại các Khu công nghiệp Mỹ Phước, Đồng An, Nam Tân Uyên sẽ được phục vụ vào các ngày mùng 8, 9, 10 sau tết.
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Tổ chức 30 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân huyện Bến Cát, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên với các phim truyện Việt Nam như Hồ Chí Minh niềm tin thế kỷ, Lấy vợ Sài Gòn, Nữ tướng cướp, Dấu ấn Điện Biên Phủ...
Từ ngày 15-1 đến 30-3 Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm 80 ảnh giới thiệu một số thành tựu về VH-XH, an ninh - quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng CSVN.
Tại các huyện, thị: TX.TDM: Biểu diễn văn nghệ quần chúng, Liên hoan võ thuật, lân sư rồng, Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu... Thuận An: Hội thi hoa quả tạo hình, Hội thi Chim chích chòe hót, biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng. Dĩ An: Biểu diễn văn nghệ đón giao thừa mừng xuân Kỷ Sửu, Hội Hoa Xuân, Hội thi Chim chích chòe tại Trung tâm VHTT huyện. Phú Giáo: Biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng, liên hoan trò chơi dân gian, bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Dầu Tiếng: Đêm 30 tết chung kết Hội thi Nét đẹp tuổi thơ lần I, biểu diễn văn nghệ, lân sư rồng, trò chơi dân gian, Đêm mùng 2 và mùng 3 tết biểu diễn văn nghệ tại tượng đài Chiến thắng Dầu Tiếng, đêm mùng 5 khai mạc Liên hoan ĐCTT huyện Dầu Tiếng lần thứ I. Bến Cát: Biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng, giao lưu ĐCTT, liên hoan các trò chơi dân gian, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương. Tân Uyên: Đêm 30 tết tổ chức lễ hội đón giao thừa tại Trung tâm VH-TT với các tiết mục: lễ dâng hương, đánh trống hội, biểu diễn lân sư rồng, văn nghệ tổng hợp. Đêm mùng 5 tết Giao lưu ĐCTT giữa các CLB trên địa bàn huyện tại xã Tân Lập.
 Công Luận
(Theo báo Bình Dương)
1/23/2009 8:01 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết710-Soi-noi-cac-hoat-dong-VHVN-mung-Dang-mung-Xuan-Ky-Suu-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015
 TTĐT - Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh truyền nhiễm, ngày 21/8/2012, UBND tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định số 2287/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.
 
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm tại địa phương, khống chế không để dịch xảy ra. Cụ thể, đến cuối năm 2012, 100% Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp được thành lập hoặc kiện toàn. Hàng năm, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, ưu tiên tuyên truyền về các bệnh có khả năng gây dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng (TCM), cúm A(H5N1), cúm A (H1N1), sốt rét, viêm màng não do não mô cầu, bệnh tả.
 
Huy động các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Giảm 10% số mắc và tử vong do bệnh TCM và khống chế không để xảy ra thành dịch; giảm 10% số mắc sốt xuất huyết và giảm tỷ lệ tử vong/số mắc xuống dưới 0,1% và khống chế không để dịch lớn xảy ra; giảm 10% số mắc và tử vong do bệnh sốt rét và khống chế không để xảy ra thành dịch; tăng cường năng lực cho hệ thống giám sát, chủ động phòng, phống dịch bệnh truyền nhiễm tại các tuyến; trên 90% ổ dịch được xử lý triệt để. 100% bệnh viện công lập đều có phương án cụ thể hàng năm trong bố trí khu vực, kho, phòng thu dung điều trị bệnh truyền nhiễm; hàng năm, 100% cơ sở y tế tại địa phương thực hiện đúng thông tin báo bệnh truyền nhiễm theo quy định.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, các biện pháp thực hiện được tập trung chủ yếu, như: Thành lập hoặc kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn; kiện toàn hệ thống phòng, chống dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở; thiết lập đường dây nóng, tổ chức trực báo dịch từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; tăng cường năng lực hệ thống dự phòng; triển khai mạng lưới điều trị chuyên biệt…
 
Đối với các nhóm bệnh lây truyền qua côn trùng, động vật, tăng cường giám sát tình hình bệnh dịch tại các địa bàn, nhất là các vùng có yếu tố dịch tễ lưu hành bệnh, các ổ dịch cũ; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất phòng, chống bệnh, ngăn chặn kịp thời, không để bùng pháp thành dịch tại địa phương; tăng cường công tác kiểm dịch y tế, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm; phát hiện lưu hành của các tác nhân gây bệnh trên động vật và trên người. Đồng thời đảm bảo hậu cần, cơ sở vật chất để có thể đáp ứng hoạt động ngăn chặn dịch xảy ra.
 
Xuân Mai
8/27/2012 10:32 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1704-Ke-hoach-phong-chong-dich-benh-truyen-nhiem-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong-giai-doan-2012-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trườngBãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 
TTĐT - Ngày 01-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc "Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  
Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể: bãi bỏ Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương”; Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Dương”.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  
Hoài Hương
6/3/2015 11:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1280-Bai-bo-van-ban-do-UBND-tinh-ban-hanh-thuoc-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truongThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
  TTĐT - Ngày 23-6, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2042 /KH-UBND về việc “Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020” (Chiến lược).
 
Theo đó, nội dung Chiến lược bao gồm: nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh niên (TN); tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với TN; tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho TN từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thể chất và tinh thần; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho TN và nâng cao nhận thức pháp luật cho TN theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 14/4/2015; tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát thực hiện quản lý nhà nước về công tác TN tại một số cơ quan và địa phương trong tỉnh.
     
     
TN công nhân đọc sách tại thư viện Trung tâm Hỗ trợ TN công nhân tỉnh 
       
Về tổ chức thực hiện, giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 01/7/2015.
    
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Tỉnh Đoàn, Sở Tài chính triển khai, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
   
Mục tiêu Chiến lược
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
 
Từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác TN trong giai đoạn mới;
 
Tạo điều kiện thuận lợi để TN tham gia học tập, lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về mọi mặt và phát triển toàn diện.
    
Phương Chi
6/26/2015 3:38 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2088-Trien-khai-thuc-hien-Chien-luoc-Phat-trien-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ theo pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ bằng nhiều hình thức như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động văn hoá, thông tin, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, cẩm nang hướng dẫn, tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo và các hình thức khác nhằm quán triệt và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sở hữu trí tuệ trong hoạt động của các ngành, các cấp, đoàn thể, các tổ chức sản xuất, kinh doanh; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo các điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền và chức năng quản lý của đơn vị mình. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo hiệu quả công tác thực thi quyền, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, duy trì môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư và các doanh nghiệp phát triển.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

2/27/2017 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, chỉ thị, tăng cường, công tác, quản lý nhà nước, sở hữu trí tuệ, trên địa bàn tỉnh Bình Dương573-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-so-huu-tri-tue-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 445/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh việc thực hiện 03 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của sở, ngành, địa phương mình, đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

2/21/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội, năm 2017825-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-01-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm chi phí xã hội và sử dụng tài nguyên hợp lý, đồng thời cải thiện sự giao tiếp, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Kế hoạch xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 100/NQ-CP.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các sở, ban, ngành căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP do các Bộ, ngành Trung ương ban hành để chủ động xây dựng các kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyên về nội dung Nghị quyết 100/NQ-CP và Chương trình hành động này.

2/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình hành động, thực hiện, Nghị quyết số 100/NQ-CP, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021371-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-100-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu MộtCông bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

TTĐT - Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND Quyết định số 71/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 07/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 28/11/2016.

Đồng thời, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 10/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 10/11/2016.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường An Bình và thị xã Dĩ An, UBND phường phường Phú Hòa và thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

1/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, hết dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường347-cong-bo-het-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-an-binh-thi-xa-di-an-va-phuong-phu-hoa-thanh-pho-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT), góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải xác định việc lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự, ATGT, kéo giảm TNGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm trật tự, ATGT; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm chuyển biến cơ bản tình hình trật tự, ATGT, kiềm chế, làm giảm từ 5-10% TNGT và ngăn ngừa ùn tắc giao thông.

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về giao thông cho cán bộ, đảng viên; đảm bảo cho từng cán bộ, đảng viên phải đi đầu gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành pháp luật về giao thông; xác định rõ việc chấp hành pháp luật về giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

Giao Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương và đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT; đề xuất các chủ trương, biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và kéo giảm TNGT. Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông trong nhân dân. Nâng cao chất lượng chuyên mục ATGT, kịp thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm cảnh báo những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông.

Chủ động phối hợp kiểm tra an toàn các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, nhất là những điểm không có rào chắn; tăng cường cảnh báo, đề nghị bố trí người cảnh giới tại những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông, điểm du lịch...

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ thị, UBND tỉnh Bình Dương, tăng cường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn tỉnh Bình Dương826-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnhTriển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
   TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3853/KH-UBND về việc "Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh Bình Dương".
      
Theo đó, tháng 12/2015, UBND tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho đại diện các cơ quan, đơn vị của HĐND, UBND các cấp.
 
Sau Hội nghị quán triệt, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật, in ấn cấp phát tài liệu phổ biến Luật.
    
Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành có nội dung quy định liên quan đến Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL bảo đảm thi hành hiệu quả Luật. Xây dựng, ban hành văn bản QPPL sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng, ban hành văn bản QPPL cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành thuộc HĐND, UBND các cấp. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật. Cập nhật văn bản QPPL, thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật.
  
UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu lập dự toán trình UBND tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải để thực hiện phổ biến Luật.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành Luật tại địa phương; bố trí nguồn nhân lực và kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn mình quản lý.

 Mai Xuân

11/8/2015 4:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2082-Trien-khai-thi-hanh-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

TTĐT - Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, chủ động phòng tránh rủi ro pháp lý, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung như: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,... để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể như: Đổi mới hoạt động tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thông qua hoạt động hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tờ gấp pháp luật…; nâng cao chất lượng giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp; tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch. Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/12/2017.

3/2/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, năm 2017293-ke-hoach-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính một số sở, ngànhBan hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính một số sở, ngành

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương năm 2016.


Theo đó, UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp và Sở Công Thương.

Cụ thể, đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn giản hóa các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ; cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường; xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

Sở Khoa học và Công nghệ gồm có các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đối với Sở Tư pháp, đơn giản hóa thủ tục ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý và chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý.

Đối với Sở Công Thương, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (về khí dầu mỏ hóa lỏng); vật liệu nổ công nghiệp; lưu thông hàng hóa trong nước; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại (về khuyến mại).

Giao Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Quyết định này. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

9/26/2016 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphương án, đơn giản hóa, thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương886-ban-hanh-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-mot-so-so-nganThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2017-2021Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2017-2021

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021.

Theo đó, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường; phát triển điện, năng lượng mặt trời; đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường; phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao; đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp và khu công nghệ cao; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, đầu tư kho bãi bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp; xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ.

Lĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…); xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên; xây dựng, cải tạo khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương; di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

Ngoài ra, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án thuộc ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xuất khẩu, dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị; đầu tư kho bãi, cảng, hạ tầng kỹ thuật thông tin, viễn thông; xây dựng, cải tạo hồ chứa, công trình thủy lợi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Giao Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Bình Dương triển khai cho vay và đầu tư trực tiếp đúng quy định.

12/31/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, đầu tư, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2021710-danh-muc-cac-linh-vuc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-uu-tien-phat-trien-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 76/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh”.


Theo đó, trong tháng 6/2016, UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2016 (lần 2) - HĐND tỉnh. Cụ thể, từ 06 đến 10/6, thông qua các nội dung: Dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; điều chỉnh Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số chế độ, chính sách ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch biên chế sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017; quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương; mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ 13 đến 17/6, thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức, nông dân tham gia Dự án Cánh đồng lớn tỉnh Bình Dương; quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn rừng phòng hộ tỉnh Bình Dương; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng.

Từ 20 đến 24/6, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trung hạn 05 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016; HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định hoặc cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Kế hoạch Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến xe buýt nhanh BRT nối Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên. Ngoài ra, thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Từ 27 đến 30/6, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

5/27/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, chương trình làm việc tháng 6/2016224-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2016-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
1 - 30Next