Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệpChuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và 02 (hai) chỉ tiêu biên chế làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời, chuyển các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập gồm: Trung cấp Kinh tế, Trung cấp Nông lâm nghiệp, Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa, Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo từ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các trường sử dụng con dấu mới kể từ tháng 3/2017.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quyết định này.

3/21/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Quyết định, chuyển chức năng, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội231-chuyen-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-nghe-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.30
121000
72,600
Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017

TTĐT - Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2017 đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH về việc báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch quý I và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2017.

Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao một số đơn vị làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2017; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ Email sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, báo cáo, công tác quý I, nhiệm vụ quý II, năm 2017925-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị được câp Công báo tỉnhPhê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị được câp Công báo tỉnh
 
TTĐT - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị được cấp Công báo tỉnh”. Quyết định này thay thế Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh.
 
Theo đó, danh sách các cơ quan, đơn vị được cấp Công báo tỉnh miễn phí trong mỗi đợt là 333 cuốn.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.
  
   
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CÔNG BÁO TỈNH
 
1.       Các sở, ban, ngành;
2.       Văn phòng HĐND - UBND các cấp;
3.       Cục thống kê;
4.       Thư viện tỉnh;
5.       Thư viện huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một;
6.       Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
7.       Các xã, phường, thị trấn;
8.       Thư viện Quốc gia Hà Nội (nộp lưu chiểu);
9.       Cục Xuất bản Hà Nội (nộp lưu chiểu);
10.     Phòng Báo chí - Xuất bản (nộp lưu chiểu);
11.     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nộp lưu chiểu);
12.     Công báo Chính phủ;
13.     Dự phòng;
14.     Lưu.
 
 
  
Hoài Hương
3/26/2015 2:17 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1206-Phe-duyet-danh-sach-cac-co-quan-don-vi-duoc-cap-Cong-bao-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 445/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh việc thực hiện 03 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của sở, ngành, địa phương mình, đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

2/21/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội, năm 2017825-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-01-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Áp dụng Hệ thống quản trị chất lượng trong các cơ quan hành chínhÁp dụng Hệ thống quản trị chất lượng trong các cơ quan hành chính

TTĐT - Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4733/UBND-VX về việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về áp dụng Hệ thống quản trị chất lượng trong các cơ quan hành chính.

Theo đó, thực hiện Công văn số 9907/VPCP-TCCV ngày 17/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan theo quy định hiện hành.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử để đảm bảo hiệu quả của các hoạt động.

12/12/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, áp dụng, Hệ thống quản trị chất lượng, trong các cơ quan hành chính227-ap-dung-he-thong-quan-tri-chat-luong-trong-cac-co-quan-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3707/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nội dung, phân công nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời, tăng cường truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường thời lượng để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Mục đích Kế hoạch

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, truyền thông, hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương, năm 2017291-ke-hoach-truyen-thong-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phát động thành phong trào phê phán hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường; cần thiết đưa ra kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác. Vận động nhân dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động của các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khiêu khích, chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng cầm đầu, kích động, tổ chức cá cược, đua xe trái phép. Chỉ đạo rà soát, thống kê các địa điểm, hàng quán kinh doanh hoạt động quá thời gian quy định.

Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án để giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập chạy xe gây mất trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Nắm tình hình đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là vào những đêm cuối tuần, các ngày nghỉ và các ngày lễ, Tết trong năm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát số đối tượng là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh cư trú tại địa bàn quản lý đã có hành vi hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý giáo dục, cảm hóa, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

2/7/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, tăng cường, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, tình trạng, tụ tập, đua xe trái phép, trên địa bàn tỉnh Bình Dương956-tang-cuong-chi-dao-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Bình Dương tổ chức tại 17 điểm thi.Trong đó, 16 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố và 01 điểm thi tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 07/7/2017 và kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 25/7/2017; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 12/7/2017, hoàn thành xét tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 26/7/2017; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ… chậm nhất ngày 17/7/2017; gửi danh sách thí sinh được công nhận THPT chính thức về văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 30/7/2017.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 21/06/2017 đến ngày 24/06/2017 với các môn thi Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Năm 2017, Bình Dương có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.143, trong đó, số thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 747 người, số thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh là 8.517 người, số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh là 879 người.

6/6/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi trung học phổ thông  2017  Bình Dương127-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2017-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Khen thưởng 192 doanh nhân và 13 chủ trang trại xuất sắc năm 2016Khen thưởng 192 doanh nhân và 13 chủ trang trại xuất sắc năm 2016

TTĐT - Ngày 11/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã ký Quyết định số 2692/QĐ-UBND và Quyết định số 2693/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 192 doanh nhân và 13 chủ trang trại có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các doanh nhân và chủ trang trại được khen thưởng đợt này được xét chọn từ các doanh nghiệp ngoài việc đạt các tiêu chí theo quy định, còn có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương 10 năm trở lên; kể từ khi thành lập không nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội và thực hiện tốt pháp luật công đoàn; góp phần thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Theo kế hoạch, ngày 12/10/2016, UBND tỉnh sẽ trao Bằng khen cho các doanh nhân và chủ trang trại tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

10/11/2016 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdoanh nghiệp, doanh nhân, chủ trang trại, Ngày Doanh nhân Việt Nam979-khen-thuong-192-doanh-nhan-va-13-chu-trang-trai-xuat-sac-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của sở, ngành và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đề xuất qui trình và nội dung dữ liệu nhận qua mạng cho phù hợp với thực tế.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ, giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia201-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-2017-nq-cp-ngay-06-02-2017-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáoTăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; kiểm soát chặt chẽ nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nội dung quảng cáo. Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình bảng quảng cáo theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, xây dựng công trình bảng quảng cáo không giấy phép, không phù hợp với Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hoạt động quảng cáo đúng theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên báo chí, xuất bản phẩm, mạng Internet và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Đài Phát thanh và Truyền hình kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng, kiểm tra chặt chẽ khi tiếp nhận hồ sơ quảng cáo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là ở các địa bàn thị trấn, đô thị thị xã, thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, xây dựng công trình bảng quảng cáo không giấy phép; quy hoạch và đầu tư xây dựng các cụm pa nô, cột chuyên dùng treo băng rôn tuyên truyền cổ động chính trị theo quy cách thống nhất, thiết kế thẩm mỹ, an toàn. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chấp hành nghiêm các quy định về quảng cáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.​​

6/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthoạt động quảng cáo365-tang-cuong-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-chan-chinh-hoat-dong-quang-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
474.00
121,000
0.00
121000
57,354,000
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017.​​

Theo đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực tính đến ngày 31/5/2017 là 491 văn bản, gồm: 101 Nghị quyết, 375 Quyết định và 15 Chỉ thị.

6/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvăn bản quy phạm pháp luật 123-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-hdnd-ubnd-tinh-ban-hanh-con-hieu-luc-tinh-den-ngay-31-5-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
90.00
121,000
0.00
121000
10,890,000
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhThực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 553/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trong năm 2017, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 638/VPCP-KSTT ngày 23/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh năm 2017 về hoạt động kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và các Kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP năm 2016 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết, cập nhật TTHC vào Trang Hành chính công của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nêu tại Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Giải quyết kịp thời, triệt để phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các nội dung trên đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. Đồng thời, xây dựng tài liệu kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC để hướng dẫn các đơn vị, địa phương thống nhất trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Căn cứ nhu cầu, số lượng đăng ký của các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, hoàn thành trước tháng 4/2017. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác cải cách TTHC và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

2/27/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, thực hiện, nhiệm vụ, kiểm soát, thủ tục hành chính964-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Công tác cải cách hành chính năm 2017Công tác cải cách hành chính năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4984/KH-UBND về Công tác cải cách hành chính năm 2017.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ chủ yếu về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch cải cách hành chính được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Căn cứ kế hoạch này, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng họp, theo dõi) trong quý I/2017. Trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1/4/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, công tác, cải cách hành chính, tỉnh Bình Dương, năm 2017762-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016.

Cụ thể, số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ là 137 văn bản. Trong đó, số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2016 là 135 văn bản; số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố là 02 văn bản.

Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần là 13 văn bản. Trong đó, số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong năm 2016 là 11 văn bản; số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố là 02 văn bản.

3/2/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, văn bản, quy phạm pháp luật, HĐND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương, ban hành, hết hiệu lực615-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hdnd-ubnd-tinh-binh-duong-ban-hanh-da-het-hieu-luc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hànhChỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình UBND tỉnh hồ sơ của UBND cấp huyện xin thu hồi và giao đất có nguồn gốc của các Công ty nông, lâm nghiệp cho địa phương quản lý, sử dụng; yêu cầu các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc của các công ty nông, lâm nghiệp lập thủ tục giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất), xác định những diện tích đất, rừng phòng hộ xung yếu; quy hoạch, đưa diện tích đất, rừng bỏ hoang chưa sử dụng hợp lý trước đây, chuyển sang rừng sản xuất để phát huy hiệu quả kinh tế; đảm bảo lực lượng và kinh phí để quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Cục Thuế đề xuất xử lý các kiến nghị về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất. Thanh tra tỉnh lập kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì xử lý các kiến nghị về giá đất cụ thể, khấu trừ tiền bồi thường đất của các công ty nông, lâm nghiệp. Bố trí kinh phí cho các sở, ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng; công khai minh bạch Phương án sử dụng quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương đã được phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Áp dụng các chính sách của Nhà nước để thực hiện Phương án sử dụng đất theo thứ tự ưu tiên như sau: Xây dựng các công trình công cộng; giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; giao đất, cho thuê đất đối với người đang sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Các đơn vị quản lý trực tiếp đất nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh sử dụng, quản lý đất nông, lâm trường chặt chẽ theo đúng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên rà soát và kiểm tra hệ thống mốc ranh đất. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân ký hợp đồng nhận giao khoán sử dụng đất với đơn vị quản lý trực tiếp. Đối với phần diện tích đất nông, lâm trường đã có văn bản thu hồi để phục vụ công trình, dự án thì các đơn vị nhanh chóng thực hiện quyết định thu hồi đất và liên hệ điều chỉnh diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đơn vị lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/12 hàng năm.

12/31/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, tăng cường, quản lý đất đai, nguồn gốc, nông trường, lâm trường quốc doanh762-tang-cuong-quan-ly-dat-dai-co-nguon-goc-tu-nong-truong-lam-truong-quoc-doanh-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tinTriển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thi ​hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ  chức liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật trong quý II/2017 đối với cấp tỉnh và trong quý IV/2017 đối với cấp huyện. Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật trong năm 2017 và các năm tiếp theo; trong quý IV/2017, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quý IV/2017, các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan để cung cấp thông tin theo quy định của Luật. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vận hành Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin thường xuyên hoặc theo lịch cụ thể. Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý bộ phận hoặc người làm đầu mối thông tin. Trong quý III, IV/2017, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin.

6/5/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtluật  tiếp cận thông tin  Bình Dương  2017830-trien-khai-thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạngĐẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 937/UBND-KTTH hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh mua sắm qua mạng đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai đầy đủ các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khi triển khai mua sắm qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị khi mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử (e-Catalog) áp dụng cho mua sắm thường xuyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, thì thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó và ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các gói thầu, mua sắm hàng hóa duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức đấu thầu một giai đoạn quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu.

Lộ trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua sắm thường xuyên

Giai đoạn 2016-2018:

- Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Giai đoạn 2019-2025:

- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


3/23/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, đẩy mạnh, mua sắm thường xuyên qua mạng625-day-manh-mua-sam-thuong-xuyen-qua-manThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đảm bảo tốt quá trình lưu trữ, thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TNMT) và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBNDvề việc thu thập dữ liệu TNMT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thu thập ở cấp tỉnh gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương; ở cấp huyện gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung thu thập gồm các dữ liệu về đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đo đạc và bản đồ; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về TNMT; các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ TNMT, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành về lĩnh vực TNMT…

Thời gian giao nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản; không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất; trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn giao nộp thì phải được người đứng đầu cơ quan đồng ý và phải lập danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Sở TNMT (đối với cấp tỉnh) và Phòng TNMT (đối với cấp huyện). Thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn giao nộp.

3/3/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, thu thập, dữ liệu, tài nguyên và môi trường, năm 2017707-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luậtKế hoạch tổ chức Ngày pháp luật

TTĐT - Ngày 26-8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3098/QĐ-UBND về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2016”.


Theo đó, Ngày Pháp luật có chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016.

Cụ thể, từ ngày 01/11/2016 đến ngày 11/11/2016, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, các trường học, địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016. Ngày 06/11/2016, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tổ chức Ngày hội công nhân với pháp luật, với hoạt động tư vấn pháp luật cho công nhân trong các lĩnh vực như lao động, việc làm, hộ tịch, hộ khẩu, chăm sóc sức khỏe…


Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho công nhân lao động Công ty TNHH Tân Thành Đạt (TX.Dĩ An)

Trong các tháng 9, 10, 11/2016, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh; tháng 10, 11/2016, cấp phát sách, tài liệu liên quan đến pháp luật cho các thư viện của trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; cấp phát tài liệu pháp luật như sách, tờ gấp, đĩa VCD và CD và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

8/26/2016 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Ngày pháp luật, Ngày pháp luật 9/11/2016, tỉnh Bình Dương, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật643-ke-hoach-to-chuc-ngay-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩmTăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm
  
TTĐT - Thực hiện Công văn số 19/BCĐTƯVSATTP ngày 03/10/2014 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3611/UBND-VX ngày 20/10/2014 về việc "Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm".
   
Theo đó, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng phụ gia thực phẩm; tổ chức tháng cao điểm tuyên truyên về nguy cơ của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm không nằm trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghiêm cấm việc sử dụng các phụ gia, hoá chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, quá thời hạn sử dụng, không có nhãn mác hoặc ghi nhãn không đúng quy định.
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, chế biến, sang bao, đóng gói phụ gia thực phẩm, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến; cơ sở kinh doanh hoá chất bảo quản thực phẩm, bảo quản rau, củ, quả, chất điều hoà tăng trưởng; cơ sở nhỏ lẻ sang bao, đóng gói các loại phụ gia và hoá chất nêu trên; lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm phụ gia thực phẩm, hoá chất bảo quản, chất điều hoà tăng trưởng hoặc những loại phụ gia, hoá chất được sang bao đóng gói mà nhãn mác ghi không đúng quy định; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tiến hành giám sát và lấy mẫu rau, củ, quả, đặc biệt đối với rau, củ, quả nhập khẩu để xét nghiệm, cảnh báo cho người tiêu dùng những sản phẩm có chứa hoá chất không phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm.
 
 
Hoài Hương
10/24/2014 9:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết938-Tang-cuong-bien-phap-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-phu-gia-thuc-phamThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 6/2017 của UBND Ủy ban nhân dân tỉnhChương trình làm việc tháng 6/2017 của UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về chương trình làm việc tháng 6/2017.


Theo đó, tháng 6/2017, UBND tỉnh sẽ họp thông qua 08 báo cáo, 15 tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh khóa IX. Đồng thời thông qua dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch Nông, Lâm, Ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025.

 

6/2/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc  tháng 6/2017 UBND tỉnh  Bình Dương887-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2017-cua-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch).


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp nhằm đưa hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp cận mục tiêu chung của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng đầu vào của hoạt động sản xuất công nghiệp, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm đầu ra; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tổ chức hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và Trang Thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch; rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, chương trình giới thiệu, phổ biến rộng rãi về các qui định, chính sách sản xuất sạch hơn trong các ngành công nghiệp. Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp làm tốt công tác sản xuất sạch hơn để nghiên cứu áp dụng tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất sạch hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp nhận và triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án sản xuất sạch hơn theo chỉ đạo của Trung ương. Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại nhà máy Công ty TNHH Astee Horie Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng An 2, TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Báo Bình Dương

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp sản xuất sạch hơn trên từng lĩnh vực và triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nhân rộng việc thực hiện sản xuất sạch hơn trong toàn tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đạt hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất sạch hơn vào kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp cận các nguồn đầu tư, tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp sản xuất triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8-13% mức năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm.


7/22/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bảo vệ môi trường, kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp331-ke-hoach-san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Bình Dương; góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn của tỉnh.

Về nội dung thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, đóng góp về vật chất, chú trọng phát huy nội lực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới; lắng nghe, tập họp ý kiến nhân dân, tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từng cấp, từng ngành phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, lồng ghép và gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Năm 2018, các huyện, thị xã, các ngành liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong Phong trào thi đua. Đến năm 2020, tiến hành tổng kết và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

3/10/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua, toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020842-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-toan-tinh-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động hành chính, được bồi thường khi nhà nước gây thiệt hại, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi Luật TNBTCNN (sửa đổi) có hiệu lực đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi).

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính còn tồn đọng từ năm 2016 chuyển sang và các vụ việc mới phát sinh trong năm 2017. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch thực hiện, công tác, bồi thường nhà nước, năm 2017427-thuc-hien-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Hướng dẫn khen thưởng địa phương và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020Hướng dẫn khen thưởng địa phương và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020
  
TTĐT - Ngày 18-3, UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 15/HD-BCĐ “Khen thưởng đối với các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, khu, ấp và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020” nhằm khích lệ huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp và hộ gia đình - góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
  
Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), khu phố, ấp có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020; là hộ gia đình trong danh sách hộ nghèo được UBND xã phê duyệt trong giai đoạn 2011 - 2020 đã thoát nghèo sau năm 2011 trở đi và có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững.
 
Về tiêu chuẩn chung, đối với cấp huyện, xã và khu phố, ấp: điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn được cải thiện - nhất là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở, được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới; huyện, xã nghèo, khu phố, ấp khó khăn phải giảm được tỷ lệ hộ nghèo bền vững hàng năm cao hơn 04%/năm tỷ lệ chung quy định trong Nghị quyết của Chính phủ về giảm nghèo bền vững.
 
Đối với hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 5 lần trong giai đoạn 2011 - 2020.
 
Hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Hình thức khen thưởng khác (gồm Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã tặng hộ gia đình giảm nghèo bền vững hàng năm; Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng hộ gia đình giảm nghèo bền vững 3 năm liên tục; Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh tặng thưởng hộ gia đình giảm nghèo bền vững 5 năm liên tục).
 
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. UBND và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện hướng dẫn này.
 
2. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
 
a) Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong 3 năm (từ năm 2011 đến năm 2013), 02 năm (năm 2014 đến năm 2015) và các năm tiếp theo;
 
b) Chỉ đạo UBND xã, khu phố, ấp thống kê theo dõi biến động, đời sống, thu nhập của từng hộ nghèo ở các khu phố, ấp;
 
c) Hàng năm, tổ chức rà soát hộ thoát nghèo theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm (thực hiện rà soát hộ nghèo trước ngày 01/9 hàng năm) và gửi danh sách, thống kê hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thông qua Sở LĐTBXH;
 
d) Kết quả thoát nghèo hàng năm làm căn cứ xem xét, khen thưởng các xã, khu, ấp và hộ gia đình đạt tiêu chuẩn thoát nghèo bền vững trên địa bàn theo hướng dẫn này;
 
e) Tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, hộ gia đình có thành tích trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn gắn với tổng kết các phong trào thi đua của huyện, thị xã, thành phố.
 
3. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan LĐTBXH cùng cấp trong công tác giảm nghèo bền vững; hướng dẫn thủ tục, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.
 
4. Năm (05) năm một lần, Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương hộ gia đình tiêu biểu trong giảm nghèo bền vững, đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hộ gia đình tiêu biểu nhất trong giảm nghèo bền vững 05 (năm) năm.
 
 
    
 
Hoài Hương
3/22/2015 12:13 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1197-Huong-dan-khen-thuong-dia-phuong-va-ho-gia-dinh-co-thanh-tich-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2011-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

TTĐT - Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, chủ động phòng tránh rủi ro pháp lý, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung như: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,... để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể như: Đổi mới hoạt động tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thông qua hoạt động hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tờ gấp pháp luật…; nâng cao chất lượng giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp; tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch. Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/12/2017.

3/2/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp, năm 2017293-ke-hoach-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
  
TTĐT - Nhằm phục vụ Kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, ngày 12-2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/UBND-TH về việc Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một thực hiện các nội dung sau: tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2015 (số liệu 5 tháng đầu năm, ước 6 tháng). Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương trong việc triển khai các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về "Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015"; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, những việc làm được và chưa làm được, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của đơn vị.
 
Báo cáo gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất là ngày 10/6/2015, qua các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn binhduong@gso.gov.vn, tonghopskh@binhduong.gov.vn;
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả việc thực hiện của các đơn vị.
 
 
Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao các đơn vị sau đây làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình đầu tư, đăng ký kinh doanh trong nước; tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ các công trình, dự án lớn đang thực hiện trên địa bàn; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
2. Sở Tài chính
Tình hình thu - chi ngân sách trên địa bàn; phối hợp Cục thuế báo cáo công tác xử lý nợ đọng thuế theo lộ trình; tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị thiệt hại trong sự cố ngày 13/5/2014.
 
3. Sở Công Thương
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 4129/KH-UBND ngày 26/11/2014 về dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2015, nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; công tác kiểm tra, giám sát thị trường, chống buôn lậu, đầu cơ nâng giá, gian lận thương mại. Kết quả Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển”.
 
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án nông nghiệp công nghệ cao,...; tình hình triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.
 
5. Sở Xây dựng
Đánh giá việc thực hiện chỉnh trang đô thị; công tác chuẩn bị thủ tục đề nghị công nhận đô thị Thuận An, Dĩ An đạt đô thị loại III. Kết quả tiến độ thực hiện Chương trình phát triển Nhà ở xã hội.
 
6. Sở Y tế
Đánh giá tình hình dịch bệnh trên người và kế hoạch ứng phó, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ số thuốc phòng và kế hoạch điều trị trong trường hợp phát sinh dịch bệnh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; tình hình tranh chấp lao động tập thể, đình công; tình hình dạy nghề và giải quyết việc làm,...
 
Phối hợp Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014 trên địa bàn.
 
8. Sở Văn hóa Thể thao du lịch
Đánh giá kết quả thực hiện Lễ kỷ niệm chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
9. Công an tỉnh
Kết quả thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
10. Thanh tra tỉnh
Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của toàn ngành; việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài và các vụ đã có kết luận giải quyết của cấp có thẩm quyền,…
 
 
 Hoài Hương
5/15/2015 5:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1255-Bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2017Tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch​ tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2017.​​

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và bổ sung nguồn lao động có trình độ vào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 là 30.000 học viên (trong đó, cao đẳng 1.500 sinh viên; trung cấp 3.000 học sinh; sơ cấp và dưới 3 tháng 25.500 học viên).

Về hình thức tuyển sinh, trình độ sơ cấp và trung cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển; trình độ cao đẳng thực hiện theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh ở trình độ sơ cấp là những người có học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Riêng đối với trình độ trung cấp, là những người đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT tùy vào từng nghề, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về độ tuổi, sức khỏe và một số quy định khác.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì và chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp đến các đơn vị liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai phổ biến Kế hoạch đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

5/17/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương347-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, bao gồm cả việc thuê luật sư tư vấn, chuyên gia kỹ thuật, mời nhân chứng và cơ chế tài chính phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hay cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền.

Quy chế áp dụng đối với UBND tỉnh Bình Dương, các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền.

Quy chế còn nêu rõ các nội dung phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tham vấn, thương lượng, hòa giải các bất đồng, mâu thuẫn giữa UBND tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh với Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong hoặc sau khi vụ việc được giải quyết tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài. Đồng thời, xác định cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong các trường hợp cụ thể.

2/27/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Quy chế, phối hợp, giải quyết, tranh chấp, đầu tư quốc tế, trên địa bàn tỉnh Bình Dương247-quy-che-phoi-hop-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
1 - 30Next